Fonts by Alphabets:
8 downloads
Found in: Bitmap/Pixel

:: Character Map

character map

:: File Contents

filenamefilesizetypeoptions
PIXoriental_9.ttf 59 KB Font File download
Licence_shareware.txt 3 KB Text File  

:: Font PIXoriental 9

Designer Name: Koraliki
License: Free for Personal Use

:: Font Description


Http://www.vanesa.pl

1) Wersja Polska

2) English Version

__________________________________________________________________________________________________________

1) LICENCJA

INFORMACJE:

Czcionka PIXoriental_9 rozpowszechniana jest na zasadach licencji shareware oznacza to, e moesz z niej korzysta jedynie w celach
prywatnych nie przynoszcych wynagrodzenia..

Kade zastosowanie komercyjne czcionki, ktre przyniesie Ci zysk jest nielegalne. (niezalenie od formy wynagrodzenia)

PAMITAJ...

Kady znak wystpujcy w tej czcionce wyrnia si niepowtarzalnym rozmiarem (wsprzdne konturu)
oraz wzorem kroju co umoliwia identyfikacj czcionki i potwierdza prawa autorskie do kroju/wzoru czcionki.

CO ZROBI ABY ZACZ UYWA CZCIONKI NIEKOMERCYJNIE?

Uycie czcionki w projekcie niekomercyjnym wie si z koniecznoci
zamieszczenia wyranego i widocznego linku na stronie na ktrej zostay uyte:
Koraliki Fonts

Naley te wysa wiadomo na adres [email protected] i zarejestrowa czcionk.

E-mail powinien zawiera:

Twoje Imi i Nazwisko :
Twj Adres E-mail :
Nazwa zastosowanej czcionki :

CO ZROBI ABY ZACZ UYWA CZCIONKI KOMERCYJNIE?

Zakup licencj, otrzymasz indywidualny numer czcionki przypisany do Twojego imienia i nazwiska oraz prawo do jej aktualizacji.

Autor:
Koraliki Fonts

__________________________________________________________________________________________________________

2. LICENSE

INFORMATION:

PIXoriental_9 font is distributed under a shareware license, meaning that you may use them only in private purposes, that do not produce profit.
Each commercial use of this font, which produces profit is illegal. (regardless of the form of profit).
REMEMBER
Each character in our fonts is distinguished by a irreproducible size (outline coordinates)
and by the pattern, which allows to identify the font and confirms the rights to the font's outline/pattern.

WHAT SHOUD BE DONE IN ORDER TO BEGIN USIGN THE FONT NON-COMMERCIALLY?

Using the font in a non-commercial project is connected with the neccessity of clear and visible link on the page, where it was used:

Koraliki Fonts

It is also necessary to send a message to [email protected] and to register the font.

E-mail should contain:

Your name and surname :
Your e-mail address :
Name of the font :

WHAT SHOUD BE DONE IN ORDER TO BEGIN USIGN THE FONT COMMERCIALLY?

Buy the license, you will receive an individual font number assigned to your name and surname, and the right to update it.


Author:
Koraliki Fonts

__________________________________________________________________________________________________________

:: Share Font

:: Leave Comment For This Font

Please enter any comments about this font below.
 

:: Other Fonts